Кафедра економічної кібернетики

Кафедра  економічної кібернетики здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання за освітньою програмою:

Економічна кібернетика

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри економічної кібернетики відповідають положенням Статуту Запорізького національного університету.

Наша місія.  Кафедра економічної кібернетики вбачає своє призначення в підготовці економістів-аналітиків нової формації, що здатні самостійно вирішувати економічні проблеми, володіють інструментарієм генерування заходів щодо підвищення ефективності управління підприємствами, володіють математичними методами моделювання, методами прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику і, зрозуміло, прогресивними комп'ютерними технологіями, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю «Економічна», освітньою програмою «Економічна кібернетика».

Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями на кафедрі викладається 41 дисципліна, для яких постійно створюється та удосконалюється сучасне методичне забезпечення.

Практично всі випускники кафедри затребувані й працюють за фахом, оскільки знання інформаційних технологій, методів аналізу та дослідження економічних процесів є вимогою сьогодення і запорукою успішної кар’єри.

Навчально-консультаційний центр Запорізького національного університету розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Економічна кібернетика» з 2002 року. Кафедру економічної кібернетики було створено у 2004 році у складі факультету «Економіки» Криворізького факультету Запорізького національного університету. Створення кафедри було зумовлене необхідністю змін, що відбулися в економіці, у виробничих відносинах, які створили сприятливі умови для радикального повороту в напрямку застосування методів економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами різних рівнів.

Економіко-математичний напрям став одним із провідних в економічній науці, а потреба у фахівцях цього напрямку підготовки постійно зростає. Оскільки економісти-кібернетики в першу чергу є системними аналітиками, що найбільш підготовлені для вирішення задач ринкової економіки, то очевидно, що попит на таких фахівців в Україні зростатиме і в подальшому.

Бондаренко Лариса Анатоліївна

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики

 

Навчання:

В1996 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит».

В 2003 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку»

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи.

 

Спеціальність: економіка

Освітня програма: економічна кібернетика

Галузь знань: спеціальні та поведінкові науки

 

Рівень кваліфікації: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Програма підготовки включає :

теоретичне навчання за дисциплінами у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи;

– проходження виробничої практики: економічної (4 тижні, 3 кредити ЄКТС);

– виконання курсових робіт з дисциплін: «Макроекономіка» (1 кредит ЄКТС), «Економічна кібернетика» (1 кредит ЄКТС), «Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних» (1 кредит ЄКТС);

– підсумкову державну атестацію у формі комплексного екзамену з економічної теорії  (4 кредити ЄКТС) та кваліфікаційного екзамену за фахом (4 кредити ЄКТС);

- спеціалізація: Комп'ютерні технології в економічних системах