Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Економічна кібернетика

Спеціальність: економіка

Освітня програма: економічна кібернетика

Галузь знань: спеціальні та поведінкові науки

 

Рівень кваліфікації: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Програма підготовки включає :

теоретичне навчання за дисциплінами у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи;

– проходження виробничої практики: економічної (4 тижні, 3 кредити ЄКТС);

– виконання курсових робіт з дисциплін: «Макроекономіка» (1 кредит ЄКТС), «Економічна кібернетика» (1 кредит ЄКТС), «Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних» (1 кредит ЄКТС);

– підсумкову державну атестацію у формі комплексного екзамену з економічної теорії  (4 кредити ЄКТС) та кваліфікаційного екзамену за фахом (4 кредити ЄКТС);

- спеціалізація: Комп'ютерні технології в економічних системах

 

Опис результатів навчання

Знання і розуміння :

-теоретичних та практичних підходів до підвищення якості управлінських рішень у професійній діяльності;

– методів моделювання складних систем з нелінійними законами поведінки;

– трансформаційних процесів в економіці, теоретичних та практичних підходів до підвищення якості управлінських рішень в умовах трансформації;

– методів проектування великих інформаційних систем;

– систем фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками;

– методів мікроекономічного моделювання та аналізу;

– мікроекономічного аналізу для розробки та прийняття управлінських рішень;

– проектів з автоматизації бізнес-процесів;

– підходів до організації роботи з обговорення та узгодження процесів;

– основних класів систем автоматизації бізнес-процесів, вивчення функцій та нормативних основ функціонування процесного офісу;

– закономірностей розвитку науки, техніки і технології.

 

Застосування знань і розуміння :

  • розробки моделі досліджуваних явищ і процесів як засобу створення відповідної теорії;

– уміння використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти;

– уміння розробляти способи впровадження результатів досліджень в сферу виробництва, споживання та послуг;

– застосовування сучасних та опановування перспективними інформаційними засобами і технологіями наукових досліджень;

– навичок письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

Формування суджень :

  • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища прямої та непрямої дії на результативність діяльності підприємства;
    • здатність застосовувати знання на практиці;
    • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
    • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
    • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом