Кафедра обліку та менеджменту

Кафедра  обліку та менеджменту здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання за освітніми програмами:

  1. Облік і аудит
  2. Менеджмент організацій
  3. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

На кафедрі обліку та менеджменту здійснюється діяльність за всіма напрямками, які забезпечують ефективність навчального процесу, а саме: освітня, виховна, науково-дослідна, кадрова робота.
Метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку і оподаткування та менеджменту на основі систематизації, поглиблення та закріплення знань, здобутих у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та набуття практичних навичок професійного управління організацією. Головною вимогою кафедри у навчально-методичній сфері є дотримання державних стандартів освіти та орієнтація на впровадження кредитно-модульної

Кафедра, що готує спеціалістів з обліку і аудиту, була заснована у 2000 році та мала назву «Економіки і обліку». На початку 2004-2005 навчального року була організована кафедра «Теорії та практики менеджменту». З 1 лютого 2010 року відбулося об’єднання двох кафедр за назвою «Облік та менеджмент». Керівництво кафедри обліку та менеджменту здійснює к.е.н., доцент Мезенцева Надія Миколаївна. Наші випускники ефективно, творчо працюють на підприємствах, фірмах різних форм власності міста, області та регіону. Тому навчально-виховний процес та наукова діяльність педагогічного колективу кафедри спрямована на підвищення інтелектуального потенціалу студентської молоді Криворізького регіону.

Мезенцева Надія Миколаївна


Науковий ступінь: кандидатекономічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри обліку та менеджменту
Навчання: 1980 р. – закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. оротченка і отримала диплом за спеціальністю «Облік в торгівлі» та здобула кваліфікацію економіста.

 

Спеціальність: Менеджмент

Освітня програма: менеджмент організацій

Галузь знань: управління та адміністрування

Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних та складних спеціальностей - менеджмент. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації.

Ціллю менеджменту, як правило, є підвищення ефективності діяльності організаційної одиниці (підприємства, установи, організації, структурного підрозділу тощо), а для комерційних структур - також максимізація отримуваного нею прибутку.

«Професія бухгалтера-це праця 

морально чистих та чесних людей…»

ЛУКА ПАЧОЛІ

Спеціальність: облік і оподаткування

Освітня програма: облік і аудит

Галузь знань: управління та адміністрування

Перспектива студента, який вчиться за освітньою програмою Облік і аудит в КФ ЗНУ – бути не просто обліковцем, а й аналітиком, який здатний керувати економічною і фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток, кваліфіковано проводити експертну оцінку майна, оцінку власності,

Спеціальність: Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної  діяльності

Галузь знань: управління та адміністрування

Робота менеджера із зовнішньоекономічної діяльності спрямована на те, щоб показник відкритості був оптимальним. Нині в країні відчувається гостра потреба в кваліфікованих керівниках різного рівня. І особливо це стосується фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських підприємств підтримують ділові зв’язки із закордонними партнерами і мають у своїй структурі спеціальні відділи, які відповідають за міжнародну співпрацю та просування продукції компанії на світовому ринку. Таких спеціалістів