Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Кадровий склад кафедри обліку та менеджменту

Мезенцева Надія Миколаївна


Науковий ступінь: кандидатекономічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри обліку та менеджменту
Навчання: 1980 р. – закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. оротченка і отримала диплом за спеціальністю «Облік в торгівлі» та здобула кваліфікацію економіста.

 

1991 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат на впровадження нової техніки і її ефективності». Спеціальність 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.

Трудова діяльність: завідувач кафедри обліку та менеджменту, доцент.

Працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2004 р.

Наукові інтереси: низкою наукових робіт внесла значний вклад у дослідження та розробку методологічних підходів до обліку та контролю діяльності суб’єктів господарювання. Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності підприємств Криворізького регіону.

Наукові праці: понад 100 наукових праць. Бере активну участь у багатьох міжнародних, республіканських та регіональних наукових та науково-методичних конференціях, засіданнях «круглого столу».

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1,2», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік в торгівлі», «Облік в сільському господарстві» та ін.

Здійснює керівництво щодо написання студентами кваліфікаційних і курсових робіт та звітів з проходження практик.

 

Дашко Ірина Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри обліку та менеджменту

Навчання: у 2004 році закінчила Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київського національного університету» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. 2014 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм ефективного управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості». Спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами.

Трудова діяльність: заступник декана з профорієнтаційної та виховної роботи, доцент кафедри обліку та менеджменту

Працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2004 р.

Наукові інтереси: управління трудовим потенціалом підприємств; новітні методи управління персоналом на підприємствах, конкурентоспроможність підприємств в сучасних умовах господарювання.

Наукові праці: є автором 140 публікацій, в тому числі 19 статей у фахових виданнях, 7 колективних монографій, близько 130 тез-доповідей та 12 видань навчально-методичного характеру.

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Історія менеджменту», «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Управління персоналом», «Управління якістю», «Менеджмент систем якості», «Публічне адміністрування», «Регіональна економіка», «Державне та регіональне управління», «Маркетинг», «Public relations» та ін.

Здійснює керівництво щодо написання студентами кваліфікаційних і курсових робіт та звітів з проходження практик.

 

БРУТЯН КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Навчання: у 2005 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Впродовж трудової діяльності Брутян К.С. плідно працює  як науковець. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за темою: «Обґрунтування доцільності створення промислово-фінансових груп на базі підприємств харчової промисловості» за спеціальністю: 08.00.04 – «Економіка і управління підприємством».

Наукові інтереси: присвячені проблемам підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання та їх вплив на економіку регіонів й держави в цілому.

Наукові праці: є автором 129 публікацій, в тому числі 1 підручник із грифом МОНМС, 1 навчально-методичний посібник із грифом МОНМС, 13 статей у фахових виданнях, 2 монографії у співавторстві, 4 колективні монографії, 95 тез доповідей, та 13 видань навчально-методичного характеру.

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Функціонування багатосторонньої торгівельної системи СОТ», «Адміністративний менеджмент», «Інтеграція України в ЄС», «Міжнародна економіка», «Економіка зарубіжних країн» та ін.

Здійснює керівництво щодо написання студентами кваліфікаційних і курсових робіт та звітів з проходження практик.Долгіх Еліна Олександрівна

 

Посада: асистент

Навчання: у 2005 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію спеціаліста, вчителя мови (німецької, англійської) та зарубіжної культури.

В 2010 році закінчила Запорізький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію магістра, викладача університетів та інших вищих навчальних закладів.

Працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2008 р.

Наукові праці: основні результати наукової діяльності опубліковані у 4 тезах-доповідей.

Наукові інтереси: методика використання аудіовізуальних засобів навчання у процесі формування мовленєвої компетенції при вивченні німецької або англійської мов.

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Німецька мова», «Англійська мова», «Ділова німецька мова», «Англійська мова професійного спілкування» та ін.