Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність: Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної  діяльності

Галузь знань: управління та адміністрування

Робота менеджера із зовнішньоекономічної діяльності спрямована на те, щоб показник відкритості був оптимальним. Нині в країні відчувається гостра потреба в кваліфікованих керівниках різного рівня. І особливо це стосується фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських підприємств підтримують ділові зв’язки із закордонними партнерами і мають у своїй структурі спеціальні відділи, які відповідають за міжнародну співпрацю та просування продукції компанії на світовому ринку. Таких спеціалістів

потребують спільні підприємства, компанії з іноземними інвестиціями, підприємства, що виходять зі своєю продукцією на зовнішній ринок, транснаціональні корпорації. Фахівець у сфері зовнішньоекономічної діяльності – професія, актуальна не лише для сучасного світу, вона залишатиметься затребуваною та популярною і в майбутньому, оскільки завжди існуватиме ділова співпраця України з іншими державами.

Менеджер, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, є не просто керівником, що приймає рішення стосовно економічного розвитку підприємства, - він повинен вільно орієнтуватися у багатьох аспектах сфери міжнародних відносин, знаходити шляхи виходу на зовнішній ринок та підтримувати довгострокові ділові відносини з іноземними партнерами.

Керівник має знати специфіку роботи різних підрозділів організації, вміло проводити кадрову політику, розуміти психологію та національні особливості народу країни, з якою здійснюється співпраця. Він повинен володіти, принаймні, однією іноземною мовою та, зокрема, добре знати її професійну термінологію, вільно володіти методами управління, визначати, якою має бути поведінка та стиль ділових відносин як із зовнішніми партнерами, так і всередині колективу. Від менеджера багато в чому залежить імідж фірми.

Опановуючи спеціальність, студенти вивчають низку гуманітарних дисциплін (історія України, філософія, релігієзнавство, іноземна мова, політологія, соціологія та ін.), а також економічні й менеджерські дисципліни, зокрема мікроекономіку, макроекономіку, фінанси, статистику, міжнародну економіку, управління кадрами, стратегічне управління, методи прийняття управлінських рішень, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, міжнародне економічне право, міжнародний менеджмент, інформаційні технології в міжнародному менеджменті та ін.

Випускники за цією освітньою програмою можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.