Кафедра соціології, психології та гуманітарних дисциплін

Кафедра  соціології, психології та гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання за освітніми програмами:

  1. Психологія
  2. Соціологія

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін відповідають положенням Статуту Запорізького національного університету.

Основну увагу на кафедрі приділено якості навчання та органічному поєднанню освітньої діяльності студентів сучасними науковими дослідженнями та сучасними практичними тенденціями здійснення психологічної допомоги.

 Орієнтуючись на основні стратегічні напрями розвитку Криворізького факультету планується суттєве розширення усіх сфер діяльності кафедри, але пріоритетним напрямом розвитку кафедри є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. У межах цього напряму здійснюється робота по удосконаленню навчального процесу, зокрема, через впровадження нових навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів, а саме: розробки нових спеціалізацій відповідно до потреб ринку праці.

Пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2016-2021 рр. слід вважати: розробку та удосконалення робочих навчальних програм з базових дисциплін з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору; підготовка сучасної навчально-методичної літератури (підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів контрольних завдань, практикумів); створення системи методичного та інформаційного забезпечення практик студентів (навчальної, виробничої, діагностичної, корекційно-реабілітаційної, соціально-психологічної).

Кафедра була створена в 1999 р. у складі Криворізького факультету. З моменту створення і до 2012 р. кафедру очолювала доцент Потопа К. Л. З жовтня 2012 р. виконання обов’язків завідувача кафедри покладено на  доцента Каліщук С. М.

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри спирається на інтелектуальний потенціал колективу, сформований протягом багатьох років, а творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних дисциплінах, навчальних програмах нових дисциплін, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Каліщук Світлана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Спеціальність: Соціологія

Освітня програма: Соціологія

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Соціолог – це спеціальність, основою професійної діяльності якої є дослідження соціальних механізмів і способів управлінського впливу на суспільство в цілому та його окремі сфери функціонування (економіку, соціальну політику, культуру), соціальні групи і організації, зокрема трудові колективи та громадські організації, на свідомість і поведінку людей.

Окремим напрямом спеціалізації соціологів є «Соціологія управління».

Спеціальність: Психологія

Освітня програма: Психологія

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Сучасні складні соціальні, економічні, культурологічні, політичні та освітні зміни засвідчують нагальну потребу в підготовці великої кількості психологів-фахівців, які володіють практичними техніками та технологіями: шкільних психологів, клінічних психологів, психологів праці, психотерапевтів, консультантів тощо, котрі зможуть допомогти людині адаптуватися до складних умов соціальної нестабільності, розглянути ситуацію з точки зору різних підходів, знайти альтернативні шляхи її вирішення та можливість досягнення  позитивних змін.