Криворізький факультет

Запорізького національного університету

ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: Психологія

Освітня програма: Психологія

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Сучасні складні соціальні, економічні, культурологічні, політичні та освітні зміни засвідчують нагальну потребу в підготовці великої кількості психологів-фахівців, які володіють практичними техніками та технологіями: шкільних психологів, клінічних психологів, психологів праці, психотерапевтів, консультантів тощо, котрі зможуть допомогти людині адаптуватися до складних умов соціальної нестабільності, розглянути ситуацію з точки зору різних підходів, знайти альтернативні шляхи її вирішення та можливість досягнення  позитивних змін.

Сьогодні психологія розглядається як одна із форм людської духовної практики, основним завданням якої є допомога людині психологічними засобами, корекція її індивідуальних рис і структури особистості, соціальних стосунків, розкриття творчого потенціалу, допомога людині в проектуванні її власного життєвого шляху. Потребу Криворізького регіону у фахівцях-психологах можна реалізувати завдяки підготовці психологів за заочною формою навчання, яка забезпечить спеціалізацію студентів у конкретному виді практичної психології, здійснить професійний відбір у процесі їх підготовки, поглибить професійну орієнтацію майбутніх спеціалістів та надасть певної спеціалізації в конкретному виді (техніці) роботи. Заочна форма навчання фахівців цього напряму повинна сформувати професійно важливі риси спеціаліста: психологічний світогляд як певний тип життєвої філософії особистості, побудову системи цінностей, спрямованість особистості, розвинуті механізми соціальної перцепції, навички спілкування, здібності, уміння керувати процесом взаємодії з іншими, зрілу Я-концепцію, сформувати навички надання висококваліфікованої психологічної допомоги та підтримки, засвоїти методи психопрофілактичної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи.