Криворізький факультет

Запорізького національного університету

СОЦІОЛОГІЯ

Спеціальність: Соціологія

Освітня програма: Соціологія

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Соціолог – це спеціальність, основою професійної діяльності якої є дослідження соціальних механізмів і способів управлінського впливу на суспільство в цілому та його окремі сфери функціонування (економіку, соціальну політику, культуру), соціальні групи і організації, зокрема трудові колективи та громадські організації, на свідомість і поведінку людей.

Окремим напрямом спеціалізації соціологів є «Соціологія управління».

 У проблемному полі соціології управління розробляються концепції управлінського процесу як особливого типу соціальної взаємодії. Соціологічні перспективи дослідження суб'єктно-об'єктних відносин у процесі управління визначаються вивченням, з одного боку, інститутів управління (механізмів відбору та підготовки персоналу; спеціалізації в поділі ролей і функцій; ієрархії статусних позицій , механізмів контролю та оцінки поведінки персоналу тощо), а з іншого – соціальних результатів прийнятих управлінських рішень (оцінки ефективності та якості управління, міжособистісних відносин у процесах управління, ціннісних орієнтацій, мотивації і ступеня участі індивідів в управлінні тощо.

 Основне завдання спеціальності: підготовка випускників як соціальних особистостей, які здатні здійснювати експертні функції, вирішувати певні проблеми і завдання діяльності за умови оволодіння системою умінь та компетенцій на рівні самостійної наукової творчості і дослідницького пошуку, а саме: підготовка фахівців з соціології шляхом отримання ними знань та навичок комплексного управлінського та психолого-педагогічного впливу на стан і поведінку соціальних груп та окремих людей в екстремальних та конфліктних ситуаціях при захисті їх соціальних прав та свобод, вміння аналізувати та оцінювати соціальні явища і конфліктні ситуації, компетентно розробляти заходи оптимального вирішення соціальних проблем. Така підготовка може здійснюватися на основі системного підходу – поєднання різних наукових дисциплін (соціологія, соціальна психологія, правознавство, соціальна педагогіка, соціальна робота).

Випускники, які отримають рівень вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю «Соціологія», зможуть реалізувати свої професійні знання на таких посадах:

 • викладач вищого навчального закладу;
 • науковий співробітник;
 • менеджер з персоналу (відбір, тестування, атестація) в державних та приватних організаціях;
 • спеціаліст з проведення соціальних та маркетингових досліджень (збирання та обробка даних, вивчення громадської думки, соціальний моніторинг);
 • соціолог-консультант;
 • фахівець із соціологічного забезпечення діяльності організацій;
 • фахівець з управлінських відносин та процесів у сферах виробництва, бізнесу, освіти, культури, релігії, екології, права та політики (визначення функцій, розроблення форм та методів управлінської діяльності);
 • помічник керівника з профорієнтаційної роботи, підвищення кваліфікації, підготовки та розстановки кадрів;
 • фахівець з питань соціального захисту та зайнятості населення;
 • фахівець державної служби;
 • працівник підрозділу роботи з особовим складом у правоохоронних органах.