Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Кадровий склад кафедри «Соціології, психології та гуманітарних дисциплін»

Каліщук Світлана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент,завідувач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін

Навчання: В 1987 р. закінчила з відзнакою відділення психології філософського факультету Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. В 2011 р. закінчила аспірантуру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2006р. Досвід викладацької роботи 19 років.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток ціннісно-рольового компонента в структурі професійного становлення особистості майбутнього психолога». Спеціальність 19.00.07 − педагогічна та вікова психологія.

2014 р.  – отримала вчене звання доцента кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін.

Трудовадіяльність: Працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2006 р.

Практична діяльність: автор і майстер-практик психотерапевтичних і тренінговихпрограм у рамках екзистенціального і транперсонального підходів, системного моделювання, гештальттерапії та психодрами.

Наукові інтереси: має 39 публікацій, з них 39 наукового характеру (у тому числі 14 у фахових виданнях, 1 монографія) та 10 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 16 праць, з них 9 наукових (в тому числі 6 фахових) та 7 навчально-методичного характеру.

 

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін:

Основи психологічного консультування.

Патопсихологія.

Соціальна психологія.

Психодіагностика

 

Макарова Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних  наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін, заступник декана з науково-педагогічної роботи.

Навчання: в 2002 р. закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет. У 2005 році закінчила аспірантуру Криворізького державного педагогічного університету. Працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2014 р. Досвід викладацької роботи 15 років.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поняття добра і зла в художньому світі Винниченка-драматурга». Спеціальність 10.00. – українська література.

2013 р. – отримала вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Трудова діяльність:працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету з 2014 р.

Наукові інтереси: має 90 публікацій, з них 85 наукового характеру (у тому числі 65 у фахових виданнях, 1 монографія) та 10 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 20 праць, з них 15 наукових (в тому числі 9 фахових) та 4 навчально-методичного характеру.

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін:

  • «Українська мова професійного спрямування»
  • «Діловодство»
  • «Кадрове діловодство»
  • «Основи мовленнєвої компетентності психологів»
  • «Основи самоорганізації навчальної діяльності»

 

Лаже Оксана Володимирівна

Посада: викладач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін

Навчання: КДПУ 220004 «Спеціальні та галузеві соціології». 

Трудова діяльність: у Криворізькому факультеті Запорізького національного університету працює з 2006 року.

Керівник Студентської соціологічної служби КФ ЗНУ.

Куратор спеціальності «Соціологія».

Керівник проблемної групи «Трансформація гендерно-рольової поведінки в сучасному соціумі».

Секретар науково-методичної ради КФ ЗНУ.

Наукові інтереси:соціальна демографія, соціологія сім’ї та молоді, прогнозування соціальних процесів, функціонування соціальних інститутів у постмодерному соціумі, гендерні дослідження.

Тема дисертаційного дослідження:

Реалізація репродуктивної функції молодих сімей в промисловому регіоні.

Науковіпраці: понад 27 наукових статей та тез , 9 навчально-методичних розробок. 

Викладає лекційні курси й проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Спеціальні та галузеві соціології»,«Програмування соціологічних досліджень», «Методи збору соціологічної інформації», «Соціологія сім’ї та молоді», «Гендерні дослідження», «Категоріально-термінологічна база соціології», «Етносоціологія», «Якість емпіричного дослідження», «Соціологія постмодерну» та ін.

 

Косенкова Еліна Борисівна

Посада: старший викладач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін

Основні дисципліни: Іноземна мова, Англійська мова професійного спрямування, Англійська мова ділової комунікації, Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості, Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою

Наукові інтереси: розвиток комунікативної компетенції студентів шляхом застосування розвиненого творчого потенціалу в умовах вищої освіти, інтерактивні технології як засіб формування комунікативних навичок студентів при вивченні дисципліни «Англійська мова професійного спрямування», інноваційні методи самостійної роботи студентів при вивченні курсів «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова ділової комунікації».

Науковий доробок складає 20 наукових праць, зокрема: Роль діалогічного мовлення у комунікативному процесі (матеріали міжнародної науково-практичної конференції, КФЄУФІМБ, 2002р.), Лінгвокраїнознавчий аспект у навчанні іноземної мови (Життя і мистецтво:етичний вимір (Збірник наукових праць).- Кривий Ріг, КФ ЗНУ, 2008) Індивідуальний підхід як аспект роботи зі студентами заочної форми навчання при вивченні іноземної мови, Самоосвіта як умова розвитку особистості молодого фахівця (матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Життєвий вимір особистості», КФ ЗНУ,2009р.), Соціологічне есе як вид соціальної автобіографії (Наука – 2013: Стан і перспективи. - Кривий Ріг, ДДУВС,2013р.), Формування  професійної толерантності майбутніх працівників соціальної сфери в умовах соціального партнерства (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор” (21-23 березня 2013. – Ялта: РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, 2014), Методологічні аспекти застосування інформаційно–комунікаційних технологій у вищій школі (Матеріали науково – методичного семінару з питань управлінських компетенцій викладачів освітніх закладів різного рівня, Кривий Ріг, КФ ЗНУ, 2014), Гендерна самоідентифікація студентів у системі вищої освіти (Матеріали  Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми становлення та розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі» – Кривий Ріг, 2014р.), Трансформация семейного поведения в современном социуме (Проблеми становлення та розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі – Кривий Ріг, 2015р.), Трансформація репродуктивних практик молоді (Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Сталий розвиток промисловості і суспільства»  – Кривий Ріг, 25 травня 2015 р. (Фахове видання))

Методичні розробки: Методическаяразработка к видеокурсу «BBCENGLISH. BUSSINESSPORTFOLIO» (Метод. реком. Кривий Ріг : Европейский университет, Криворожское подразделение, КривойРог, 2003. – 51 с.); Англійська мова. Граматика для студентів всіх спеціальностей: навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни (Навчально–методичний посібник. Запоріжжя: НКЦ ЗНУ В М. Кривому Розі, 2004. – 57 с.); Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів спеціальностей  «Соціологія» та «Психологія» (Навчально–методичний посібник. Кривий Ріг : КФ ЗНУ, 2010. – 56 с.); Практикум з англійської мови для самостійної роботи для студентів спеціальності «Облік і аудит» (Метод. Рекомендації. Кривий Ріг: КФ ЗНУ, 2011. - 38 с.)

Разом: 6 статей, 4 тез, 2 навчально–методичних посібника та 2 методичні рекомендації.